در تایم فریم هفتگی به نظر می رسد سهم در یک سناریو محتمل در حال تکمیل موج ۴ الیوت باشد...