قیمت نفت روز گذشته به شدت کاهش یافت زیرا عواملی که سبب رشد قیمت ها شده بود از میان رفته اما کارشناسان درباره افق بازار نفت ..