برای سهامداران می تواند حائز اهمیت باشد چراکه هنوز مسیر اصلاحی سهم پایان نیافته و سهامداران میان مدتی در روند منفی می توانند این سهم را زیر نظر داشته باشند