به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به دلیل اصلاج قیمتی عمیق از سطوح ۴٢٠ تومان به طوح ٢٧٠ تومان از یک سو و پتانسیل های بنیادی نظیر دریافت افزایش نرخ و چهش فروش مهر ماه با دید میان مدت و اهداف یاد شده گزینه مناسب و پر سودی تلقی می شود

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

دیدگاه سرمایه گذاری

توضیحات

غپینو

275

320

360

275

245

ریسک متوسط

میان مدت

دریافت افزایش نرخ جهش فروش در مهر ماه و اصلاح قیمتی از سطوح 420 تومان