صنعت خودرو در چالش افزایش قیمت قطعات و هزینه های تولید گزاف به زیان رسیده اند و با شرایط نه چندان مناسب بنیادی و صورت های مالی دست و پنجه نرم می کنند با این حال ...