به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم به سطوح حمایتی خوبی رسیده و واکنش مثبت نشان داد همواره سهم در سیکل نوسانی ١٠ تا ١۵ درصدی در نوسان بوده و خرید سهم برای بهره مندی از یک نوسان کوچک مناسب میباشد