به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به دلیل برگشت مجدد به سطوح حمایتی قوی و وضعیت بنیادی مناسبش می تواند نوسان خوبی تا سطوح هدف یاد شده داشته باشد