در خصوص نیمه دوم سال اگرچه افزایش نرخ ها در محصولات می تواند امیدبخش باشد اما وابستگی بیش از ۴٠ درصدی خوراک شرکت به واردات ...