اخیرا طی ماه های مرداد، شهریور و مهر ماه تغییرات محسوسی در فروش شرکت ایجاد شده است که در جداول زیر به آن خواهیم پرداخت...