دومین موضوع صعودی ماندن تراز تجاری صادرات چین به آمریکا و کاهش نیافتن آن با وجود جنگ تعرفه ای است و سومین عامل هم افزایش واردات کشور چین می باشد که به گفته کارشناسان ...