در نمودار تعدیل شده و تایم فریم هفتگی ، نوسانات ۵ سال اخیر سهم را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این بازه زمانی قیمت به صورت ریتمیک بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است...