در تایم فریم هفتگی و در نمودار تعدیل شده پس از شکل گیری یک زیگزاگ ، قیمت در قالب یک الگوی ۵ موجی ABCDE بیش از ۴ سال اصلاح کرد. طی این مدت قیمت داخل...