این اوراق سود ١٨ درصدی داشته و در قیمت های محدوده ٩١.٨هزار تومان در هر برگه عرضه می شود که سود موثر اوراق به صورت روز شمار نزدیک ٢٠درصد و با دید پایان پذیره نویسی یعنی دی ماه سال١۴٠٠ به سطح ٢۴ درصد بالغ خواهد شد و گزینه ایده الی برای خرید و سود روز شمار با دید کوتاه مدت به میزان ٢٠ درصد و سود بلند مدت ٢۴ درصدی می باشد.از نکات مثبت خرید این اوراق پرداخت سود به صورت ماهانه است.