به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به دلیل پتانسیل افزایش سرمایه از سود انباشته و وضعیت سود سازی مناسب و پتاسنیلهای تکنیکالی برای خرید با اهداف یاد شده در بازه میان مدت مناسب ارزیابی می شود