به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با اصلاح قیمتی عمیق به کف قیمتی خود رسیده است که جای برگشت و رشد قیمتی و بازدهی دو رقمی خوبی را دارد