همین محدوده می تواند کف موج ۴ الیوتی باشد. با توجه به قانون امتداد ، در ساختار قیمتی دلقما موج ۵ می تواند نهایتا تا ۶١.٨ درصد پروجکشن موج سوم پیشروی کند. بنابراین سطح قیمتی...