بورس ٢۴: با اتمام مهلت برای اجرایی شدن تحریم ها ، بازار بورس روز آغازین بازگشت تحریم ها را بی تفاوت به هیاهوها سبز رنگ گذراند. شاخص کل با افزایش ١٢۴١ واحدی تا ١٨۴هزار و ١۵٩ واحد رشد کرد. در این میانه بانک ملت با ٢۴۴ میلیون معامله و ثبت ٣ درصد رشد در قیمت پایانی به تنهایی باعث افزایش ١١٠ واحدی شاخص کل شد. امروز نه تنها سهم های شاخص ساز بلکه کلیت بازار مثبت بود. این موضوع را از هم سویی تغییرات شاخص کل و شاخص هم وزن میتوان فهمید. شاخص هم وزن امروز را با رشد حدود ٣۵٠ واحد به پایان رساند.