با توجه به اینکه بیش از ٨۵ درصد از بهای تمام شده به خـوراک اصلیکه شامل مواد اولیه داخلی و وارداتی می باشد اختصاص یافته است...