به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم به دلیل اصلاح قیمتی عمیق از دید تکنیکالی در سطوح قیمتی مناسبی قرار گرفته و خریدش می تواند با اهداف یاد شده بازدهی خوبی داشته باشد