در حالی روز گذشته به کمک حقوقی ها بازار مثبتی را آغاز نمودیم که با نزدیک شدن به نیمه های بازار به مرور از قدرت تقاضا کاسته و بر میزان عرضه ها افزوده شد تا جایی که به یکباره با رسیدن خبر رد لایحه CFT توسط شورای نگهبان ، فشار عرضه ها به ویژه در گروه های بانکی و خودرویی شدت گرفت. این جو منفی به سایر گروه‌ها نیز سرایت کرد و باری دیگر شاهد رفتار احساسی و غیر منطقی طیفی از معامله گران عجول بودیم. اما با توجه به اینکه ...