نوسانات قیمتی ۵ - ۶ ماه اخیر سهم را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت قیمت بصورت ریتمیک بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است. در حال حاضر قیمت...