نرخ سود این اوراق ١٨درصد است و ضامن اوراق بانک خاورمیانه است.پرداخت سود این اوراق نیز به صورت هر سه ماه یکبار می باشد. این اوراق سود ١٨ درصدی داشته و در قیمت های محدوده ٨٨.٨هزار تومان در هر برگه عرضه می شود که سود موثر اوراق به صورت روز شمار بالای ١٩ درصد و با دید پایان پذیره نویسی یعنی اسفند سال٩٩ به سطح ٢۵ درصد بالغ خواهد شد و گزینه ایده الی برای خرید و دریافت سود روز شمار با دید کوتاه مدت به میزان ١٩ درصد و سود بلند مدت ٢۵ درصدی به شمار می رود.