هفته پیش رو هفته ی مهمی برای بازار بورس محسوب می شود. هم اجرایی شدن تحریم ها و هم انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا ، در این هفته اتفاق می افتد. تا آخرین مهلت اجرایی شدن تحریم ها تنها دو روز باقی مانده است از ١۴آبان یا همان ۵ نوامبر آمریکا مجازات های خود را بر شرکای تجاری ایران که در چهارچوب تحریم ها رفتار نکرده باشند اعمال می کند. چشم بسیاری به عکس العمل دماسنج اقتصادی ایران به دور دوم تحریم دوخته شده است. به همین دلیل پیش بینی می کنیم که فارغ از نتایج دور دوم تحریم ها، حقوقی ها به کمک حقیقی ها بیایند و بر گفته مسئولان مبنی بر این که در روز ١٣ آبان اتفاق جدید و خاصی نخواهد افتاد صحه بگذارند.البته در این بین اخبار معافیت ٨ کشور از تحریم های نفتی قابل توجه است.بلومبرگ گزارش داده که ٨ کشور از رعایت تحریم نفتی ایران معاف شده اند که نام چین ، ژاپن و هند در میان این کشور ها به چشم می خورد.به نظر می رسد با گذر از ١٣ آبان دست کم فشار روانی تحریم ها صرف نظر از آثار عینی که می تواند داشته باشد ، بسیار کمتر از ماه های سپری شده از سال شود و هفته های به مراتب آرام تر و امیدوار کننده تری را در پیش داشته باشیم...