پس از ثبت کف قیمتی ۶٧۵ تومان ، در نمودار تعدیل شده سهم وارد یک روند صعودی شد. به گونه ای که ارزش هر سهم شرکت در قالب یک زیگزاگ دوگانه در حدود ١٠٠ درصد رشد داشت...