افزایش بهای فولاد در کنار رشد قیمت ارز و سکه و تداوم جرقه‌های رشد قیمت پلیمرها و همچنین رشد نرخ در بازار آتی زعفران را می‌توان رخدادهای مهم روز چهارشنبه یعنی زمانی نسبتاً آرام در بازارهای کالایی بود...