تقریبا یک سال بعد این سطح مقاومتی شکسته شد و ارزش هر سهم شرکت تا حوالی ٢٠۵٠ تومان رشد کرد. در ادامه مقاومت شکسته شده به عنوان یک محدوده تبدیل سطح ، نقش حمایتی ایفا کرد...