مقاومت ٣٠٠ تومان به عنوان مقاومت ماژور در کوتاه مدت برای شناسایی سود سرمایه گذاران مناسب دیده شد (نمودار دوم) و برای بار سوم این سهم در شرایط کنونی در حوالی ...