در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی ماهانه ، نوسانات قیمتی سهم را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت قیمت به صورت ریتمیک بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است. پس از آخرین لمس کف کانال در سال ٩۴ قیمت بر مدار رشد قرار گرفت و رشد خوبی را تا محدوده سقف کانال داشته است...