هفته پیش قیمت فولاد و سنگ آهن رشد کرد و این در حالیستکه برخی نگرانی ها درباره افق اقتصاد چین وجود دارد. در باره افق بازار این دو ماده خام دیدگاه های ..