در نمودار تعدیل شده ، در چارچوب زمانی روزانه ، همانطور که در تصویر مشخص است ارزش هر سهم شرکت از اواخر خرداد ماه ، از حوالی ٣۵٠ تومان شروع به رشد کرد و تا قیمت های ١١٣٠ تومان پیشروی کرد. در هفته های اخیر قیمت دو بار در شکست محدوده ذکر شده ناکام بوده و ...