از اوایل سال ٩۶ قیمت سهم وارد روند نزولی شد و طی این مدت تحت تاثیر ترند نزولی خود نوسان داشت. اوایل شهریور ماه قیمت موفق به شکست ترند نزولی خود شد و تا حوالی ٣٨٠ تومان پیشروی داشت...