همانطور که در تصویر مشخص است ، از اوایل سال ٩۶ قیمت سهم روند نزولی را تجربه کرد و از حوالی ۵٢٠ تومان تا محدوده ١۵٠ تومان عقب نشست! طی این مدت قیمت تحت تاثیر خط روند نزولی خود قرار داشت و هر بار به این خط برخورد کرد با افزایش عرضه ها و عقب نشینی مجدد مواجه شد...