برخلاف آنچه تا سه هفته پیش تصور می شد قیمت نفت در مسیر کاهش حرکت کرده و به نظر می رسد عوامل فشار بر قیمت ها قدرتمند هستند البته باید به این ..