پس از آن با برخورد به مقاومت مهم در این سطح، با اصلاح قیمتی قابل توجه در قالب ۵ گام نزولی ...