بازار بورس اوراق بهادار در میانه هفته کار خود را در حالی تحت تأثیر گزارشات ۶ ماهه منتشره بر سامانه کدال آغاز کرد که تحلیلگران تحلیل های متفاوتی را نسبت به گزارش ها ارائه میکردند. در اکثریت صنایع ، گزارش ها به گونه ای بود که سود شرکتها به طرز چشمگیری به نسبت ۶ ماهه سال گذشته رشد داشت. حتی در برخی از نمادهای مطرح سود شناسائی شده در ۶ ماهه فراتر از سود کل سال گذشته آنها بوده است و این در حالیست که بعضا رشد نرخ ارز، رشد نرخ فروش شرکتها و همینطور سود سرمایه گذاری ها بطور کامل در صورتهای مالی منتشره شناسائی نگردیده است. هرچند که صنایعی مثل خودروسازی گزارش های بسیار ضعیفی روانه کدال کردند، اما توجه داشته باشید که انتظار تحلیلگران از این صنایع ، چیز بیشتری نبود که بخواهد اینگونه بازار را متأثر سازد.