به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به دلیل افزای شقیمت ارز با جهش درآمد ها همراه و با توجه به افزایش اقبال به خدمات شرکت توان سود سازی خوبی دارد خرید در قیمت های ذکر شده با دید میان مدت می تواند اهداف صعودی خوبی به همراه داشته باشد