به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم به دلیل جهش در شناسایی درآمد ها در عملکرد ۶ ماهه امسال بیش از کل یک سال گذشته از یک سو و شناسایی سود تسعیر ارز از سوی دیگر از دید بنیادی در موقعیت خرید خوبی قرار گرفته است.