باید اضافه کرد که مطابق نمودار فوق رشد نرخ بطری های غیر دارویی نیز عموما به دلیل صادرات با نرخ های بالا محقق شده است