همه چشم به کدال دارند. فردا آخرین مهلت ارایه گزارش های ۶ ماهه و مطمئنا روز پر ترافیکی برای کدال خواهد بود. شروع بازار فردا در صورتی که گزارش خاصی تا پایان وقت امروز در کدال ننشیند متعادل خواهد بود اما ادامه آن را وضعیت گزارش هایی که یک به یک ارسال میشوند مشخص خواهد کرد.گزارشات را واقع بینانه تحلیل کنید و انتظارات بالایی نداشته باشید. تبدیل نرخ تسعیر ارز به نرخ نیمایی از ١۶ مرداد ماه در صورت های مالی دیده شده و افزایش نرخ های بورس کالا عمدتا در شهریور ماه اتفاق افتاده است.در نظر داشته باشید که اثرات هر دو عامل فوق در گزارشات ۶ ماهه دوم بیشتر خودنمایی خواهد کرد تا در نیمه اول .