هفته پیش رو به دلیل انتشار گزارش های مهم از اقتصادهای بزرگ و احتمال تاثیرگذاری رویدادهای سیاسی بر بازارهای مختلف پیش بینی می شود بازار ها ..