از یک سو صادرات را می توان مهم ترین پتانسیل این شرکت ذکر کرد و از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز و نحوه قیمت گذاری خوراک برای سال ٩٧ و ٩٨ را مهم ترین ریسک آن ها باید دانست...