هر چند سهم دیتای چندانی برای تحلیل ندارد ، با این حال از منظر امواج الیوت ، به نظر می رسد قیمت در حال تشکیل یک ساختار اصلاحی Zigzag-X-Zigzag می باشد...