این شرکت با افزایش نرخ مواد اولیه که بخشی وارداتی و بخشی از شرکت های پتروشیمی از طریق بورس کالا تامین می شود ناچار به انتقال هزینه های عملیاتی به خریداران تایر است و این اتفاق هنوز در صورت های مالی و گزارشات مشاهده نشده است...