همزمان با بازگشت تعادل به بازار سهام به بررسی آخرین فرصت های بنیادی و تکنیکی بازار سهام می پردازیم...