ساختار فعلی به گونه ای است که به نظر الگوی اصلاحی FLAT در حال شکل گیری است و محدوده ١٢٠٠ - ١٢۵٠ تومان می تواند کف قیمتی سهم در حال حاضر باشد. با این حال به لحاظ زمانی هنوز اصلاح سهم خاتمه نیافته و به نظر می رسد با یک ساختار اصلاحی پیچیده تر یا اصطلاحا کامپلکس مواجه خواهیم بود...