نوسانات قیمتی سهم در مقیاس ماهانه را از منظر امواج الیوتی می توان در قالب یک ۵ موجی صعودی شمارش کرد. طی این مدت قیمت به نظر امواج ١ تا ۴ را کامل کرد و رشد ماه های اخیر را ...

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت :

 

نوسانات قیمتی سهم در مقیاس ماهانه را از منظر امواج الیوتی می توان در قالب یک 5 موجی صعودی شمارش کرد. طی این مدت قیمت به نظر امواج 1 تا 4 را کامل کرد و رشد ماه های اخیر را می توان در قالب موج 5 تفسیر کرد. در حال حاضر قیمت در حال تکمیل ریز موج های موج 5 است و اصلاحی فعلی را می توان در قالب موج 4:3:5 تفسیر کرد. به نظر می رسد با توجه به مقیاس امواج ، موج فعلی موج امتداد سهم باشد. بنابراین انتظار داریم ارزش هر سهم شرکت در میان مدت تا حوالی 220 تومان رشد داشته باشد. بنابراین مادامیکه قیمت به زیر 110 تومان نفوذ نکند ، شمارش فعلی پابرجاست و انتظار داریم قیمت سهم به مرور به سمت 220 تومان رشد داشته باشد.