طی ماه های اخیر با نوسانات قیمت فروش، تا حدود زیادی فشار ناشی از تغییر نرخ خوراک را به مصرف کننده نهایی منتقل کرده اند...