طرح های توسعه این شرکت عموما شامل تولید داروهای ضدسرطان است که اثرات آن در سال ٩٨ در صورت های مالی خواهد نشست لیکن احتمال افزایش هزینه های غیزعملیاتی در سال جاری به دلیل ...