این شرکت با چالش تورم در سموم و نرخ نهاده های دامی در سال مالی پیش رو می تواند روبرو شود که احتمالا افزایش نرخ فروش در نیمه دوم سال ...