در حال حاضر ریزش فعلی سهم را می توان در قالب موج ۴ اصلاحی تفسیر کرد. با توجه به شتاب بالای موج ٣ بنظر موج اصلاحی فعلی به صورت یک الگوی...